Dolly Nanwani

Dolly Nanwani-rishtekhojo

Dolly Nanwani-rishtekhojo

Dolly Nanwani-rishtekhojo

Dolly Nanwani

Dolly Nanwani’s Biodata-

 Dolly Nanwani

 

 08/05/1992

 NA.

 Amravati.

 5’3″

 B.E.

 Fair

 Very Smat

 NA.

 NA.

 09423727368 09422168591

 Shri Sankar Nanwani

 Smt. Namrata Nanwani

 Shri Shrikishan Nanwani

 1

 1

 None

 None

 None

 None

 Nanwani’s 4B Navjivan Colony, Near Sudarshan Building, Amravati

 Ghotki

 1. Naya Sindh Medical Hall, Bapat Chowk, Amravati 2. New Sindh Medical, Rukhmini Nagar, Amravati 3. Sindh Distributor, Dawa Bazar, Amravati 4. Raja Industries, M.I.D.C., Amravati 5. Tirupati Creation, M.I.D.C. Amravati 6. Sindh Agency, Dawa Bazar, Amravati

 NA.

 NA.

 NA.

 No

Coming Soon : shadikaro.in